Home

Importanța managementului resurselor umane în administrația publică locală și centrală

(PDF) Managementul resurselor umane în instituțiile

 1. istrația publică centrală și locală.docx. Romanian Academy. SO 10
 2. istrația publică centrală și locală.docx. 10 pages. Importanța managementului resurselor umane în ad
 3. istrație Publică Organizaţia publică şi managementul resurselor umane. Alexandra Eftimie. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. Read Paper
 4. istrația publică centrală și locală.docx. 10 pages. Importanța managementului resurselor umane în ad
 5. istrația publică centrală și locală din România 42. Reforma ad

ed._intercultev_sumativa.docx - Educa\u0163ie social\u0103 ..

proiect latina.ppt - Lucius Annaeus Seneca Stoica Ioan ..

II.1 Importanța managementului resurselor umane 14 II.2 Roluri, responsabilități și competențe în managementul resurselor umane 14 II.3 Principalele procese ale managementului resurselor umane 15 și pentru cei din administrația publică centrală). În aceeași măsură, acest Ghid nu urmărește să explice sau să interpreteze. Conform Statutului lucrătorilor publici (Legea 188/199, 2014, art.2), o funcție publică reprezintă ansamblul atributelor și responsabilităților, stabilite în baza legii, cu scopul îndeplinirii prerogativelor puterii publice prin administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome (PDF) Serviciile publice | Dragos Dinca - Academia.edu Centrală și de Est 10 Alina - Steluța CRISTEA doctorand informaționale în administrația publică locală din România 18 Adina SÎRBU (CRISTE) cercetător Impactul culturii organizaţionale asupra managementului resurselor umane 14 Marian - Aurelian BÂRGĂU doctorand Viziunea - calitatea artei de a conduce.

În vederea stimulării performanței resurselor umane cu atribuții în domeniul managementului fondurilor nerambursabile acordate de UE, este în curs de elaborare și urmează să fie finalizat și pregătit pentru implementare până la finalul anului 2014, un sistem coerent de recrutare, motivare, inclusiv financiară, și evaluare a. Reglementări relevante care conțin politici și măsuri în domeniile care vizează îmbunătățirea procesului decizional, managementul resurselor umane din administrația publică și consolidarea autonomiei publice locale: Legislația privind organizarea administrativ-teritorială a României și competențele administrației publice. Acest referat descrie Analiza managementului functiei publice Romania - Italia. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 4 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte

examen-mng.docx - MANAGEMENT 1 Aratati care dintre ..

Spre exemplu, creșterea transparenței și implementarea măsurilor anticorupție în întreprinderile cu capital public și administrațiile publice locale și administrația publică centrală din Republica Moldova, încă reprezintă unul din obiectivele fundamentale urmărite la momentul actual în Republica Moldova La nivelul specialiştilor în managementul resurselor umane din administrația publică există un consens larg cu privire la obiectivele acestui proces: • obiectivul principal constă în a furniza pricepere şi experiență, astfel încât să fie obținute performanțe folosind cele mai adecvate metode Prin coroborarea măsurilor de simplificare cu implementarea sistemelor de e-guvernare în relația dintre administrația publică centrală (inclusiv structurile lor deconcentrate) și mediul de afaceri, se va reduce semnificativ timpul și costurile pentru IMM-uri de a accesa și beneficia de servicii publice HOTARARE 462 30/06/2017 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 462 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ. GHIDUL SOLICITANTULUI. Cererea de proiecte IP 1/2015. Obiectivului Specific 1.1 . Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCA

(PDF) SNSPA Facultatea de Administrație Publică

management) în administrația publică II.5.2. Întărirea capacității auditului intern la nivelul structurilor din administrația publică centrală și locală PARȚIAL REALIZAT Standardele de management sunt de prea multe ori formale, stau la sertar, fiind redactate doar pentru raportare la controlul Curții de Conturi De asemenea, în Analizele funcționale efectuate de Banca Mondială au fost identificate câteva deficiențe majore în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică, aplicabile și structurilor implicate în coordonarea, gestionarea și controlul FESI, dintre care se remarcă

CP - Fundamentare decizii și planificare strategică în administrația publică locală: 2.1: Autorități și instituții publice locale: 140.000.000,00: Competitiv: August: 15. IP - Dezvoltarea managementului resurselor umane din administrația publică și implementare măsuri unitare de management al resurselor umane: 1. Această lege se aplică doar pentru 17145 funcționari publici din administrația publică centrală și locală din totalul de 42764 persoane angajate în autoritățile publice la 1 ianuarie 2015, ceea ce a reprezentat 11% din totalul angajaților în sectorul public în anul 2014. semnificative a volumului de muncă în domeniul. Pentru administrația centrală dar și pentru cea locală, cunoașterea jurisprudenței din instanță în litigii având ca obiect aplicarea legii nr. 544/2001 privind liberul acces la. Și aceasta se întâmplî în condițiile cînd în domeniu au fost realizate studii și cercetări, au fost elaborate scenarii și propuneri concrete pentru dezvoltarea orașelor. Astfel, la solicitarea Cancelariei de Stat, MDRC a elaborat încă în 2012 o propunere de politică publică ce ţine de dezvoltarea urbană echilibrată a. Tot în 2004, Biblioteca Publică Locală Grădiștea primeste o donație de carte nouă din partea S.C. PETROFLAX S.A. Piatra Neamț în valoare de 10 milioane lei vechi. În anul 2005, Biblioteca Publică beneficiază de o modernizare a spațiului prin gresie, lambriu și mobilier nou în Sala de lectură și de încălzire centrală

519-1029-1-SM - REFERENDUMUL CONSULTATIV \u00ceN PROBLEME

obiectivelor entităților publice din administrația centrală și locală. În elaborarea lucrării am folosit informațiile din rapoartele anuale privind auditul public intern a le Unității Centra le de Armonizare pentru Auditul Public Intern ( UCA-API) pe perioada 2006-2015, am construit indicatori de măsurare a stării auditulu OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP; OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane În ceea ce privește administrația publică centrală, Codul Administrativ, pornind de la prevederile constituționale, își propune să dezvolte un cadru juridic unitar aplicabil unor categorii de autorități publice care în prezent sunt reglementate doar în Constituție, respectiv Președintele României și autoritățile. 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Obiectivul specific - 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. II.3.2. Rezultate așteptate ale POC

(PDF) 20 de ani de reforma a administratiei publice in

Hotărâre 583. 2016-08-10. Guvernul României. privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a. Comparativ cu nivelul de implicare în implementarea SNA privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală în perioada 2008-2010 (4 instituții publice și 12 primării), aproximativ 2500 de instituții publice, de la ministere la primării și de la autorități independente la companii cu capital de stat au lucrat împreună. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în. Politizarea excesivă a acestei poziții și, în opinia noastră, lipsa celorlaltor aspecte instituționale corespunzătoare aplicării unui astfel de management au condus la efecte mai degrabă modeste în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de performanță în administrația publică locală Art. 26 Secretarul General îndeplinește, în principal, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul General al Municipiului București sau de Primarul General

Licenta Strategii Manageriale de Reforma si Modernizare in

STRATEGIE (A) 08/09/2016 - Portal Legislati

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 2015 - 27. Elaborarea sistemului de certificare în domeniul managementului resurselor umane a colaboratorilor subdiviziunilor resurse umane Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 2015 În limitele resurselor bugetare (e) Promovarea valorilor etice în rîndul funcționarilor publici 28 judiciar, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, domeniul achizițiilor publice, mediul de afaceri, administrația publică locală). În baza acesteia, se va calcula un scor de tip index, pentru anul 2018, al integrității instituționale pentru sectoarele vulnerabile menționate mai sus. Scorul este în curs de elaborare Având în vedere importanța, complexitatea și caracterul delicat al problematicii, etapizarea implementării este, în opinia mea, absolut necesară.Introducerea managementului descentralizat (cu o perioadă de probă și sub o monitorizare atentă) se va realiza treptat, numai pe măsură ce unităţile şcolare şi autorităţile publice dobândesc capacitatea logistică. A. abandon al produsului - decizie strategică de retragere a unui produs/mărci de pe piață, în urma evaluării consecințelor negative (financiare, comerciale, tehnologice și umane) ale menținerii sale.; abandon vamal - modalitate de reglementare a unei operațiuni de import-export, prin care proprietarul mărfii, în anumite condiții excepționale, cedează drepturile sale. În baza normelor de organizare şi funcţionare a A.D.P.D.U sector 6 aprobate prin hotărârile consiliului local al sectorului 6 cu nr. 66/2013 şi 163/17.12.2015, în vigoare la data prezentei, la nivelul instituţiei noastre prevenirea şi combaterea faptelor care ar favoriza coruptia în rândul personalului propriu, la nivelul compartimentului juridic se realizează prin :- verificarea.

APARIȚIA ȘI IMPORTANȚA LOGICII. Dragu Dan-Andrei. CRIMA ORGANIZATĂ. UN FENOMEN GLOBAL. FORME SPECIFICE ALE COMUNICĂRII INTERNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ. În contextul managementului resurselor umane, motivarea joacă un rol fundamental fiind un proces intern, individual, introspectiv, care energizează, direcţionează şi. 3. 20 persoane de etnie romă inclusiv 8 femei, în poziții numite în administrația publică centrală și locală (cu excepția mediatorilor comunitari), inclusiv în funcții de conducere 4. 2 deputați de etnie romă aleși în Parlamentul Republicii Moldov

1. Programul Operațional Competitivitate, denumit în continuare Programul sau POC, se subscrie prevederilor Regulamentului (UE) nr.1303/2013 privind dispozițiile comune și ale Regulamentului (UE) nr.1301/2013 privind FEDR și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă 1.3.4.3.2. Cheltuielile privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern se repartizează pe fiecare entitate publică locală parteneră în funcție de numărul de zile/auditor prestate, inclusiv cheltuielile materiale. Asigurarea confidențialității . 1.3.5.1 17 note de 10 la Managementul resurselor umane și un 10 la programul postuniversitar Studenții de la specializarea Poliție locală și-au susținut examenul de licență 1925, 1 martie, la Bacău [1]. Deși anul viitor va împlini 90 de ani, are un spirit extrem de tânăr și este mereu în activitate: scrie și publică articole.

Ri a poporului pentru una ș i aceea și - Course Her

 1. istrația publică locală
 2. comunitatea locală și investind în aceasta. știința și ştiinţele socio-umane din mediul . lor direct, de exemplu, în parcuri sau centre și a resurselor umane în special
 3. istrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2020 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la.
 4. verde european și de Strategia națională de dezvoltare durabilă a României 2030. Colectarea datelor necesare a fost un proces dificil, având în vedere disponibilitatea și accesul la date statistice, relevante acestui scop. În cazurile în care datele statistice oficiale sau cele colectate de la diverse instituții și organizații de profil au fost insuficiente, s-au utilizat date.
 5. istrația publică locală. pentru investiții privind îmbunătățirea calității activităților din ad

Transparenta decizionala la raport. Stadiul aplicarii L52/2003 privind transparenta decizionala a autoritatilor publice de pe teritoriul Romaniei este prezenta in opinia publica din 10 dec. 2015, incepand cu orele 11:00 cand se desfasoara conferinte de presa simultane in Bucuresti, Timisoara, Arad, Deva, Resita, Cluj, Oradea, Baia Mare, Tg Mures, Brasov, Alba Iulia, Sibiu, Bacau, Iasi. Productivitatea sporită în agricultură va necesita resurse umane pentru alte sectoare. Astfel, Guvernul actual va liberaliza tranzacțiile funciare prin transferul puterii de schimbare a destinației terenurilor de la administrația publică centrală către cea locală

I. Introducere Prezentul program de guvernare vine într-un moment crucial pentru Republica Moldova. La cei 30 de ani de independență marcați în 2021, societatea moldovenească nutrește sentimente mixte. Pe de o parte, constatăm o profundă dezamăgire față de felul în care a fost guvernat statul, față de comportamentul elitelor. Unii oameni nu mai au încredere [ [1] În completarea inventarului problemelor pe care le-ar putea induce regionalizarea aducem în atenție și conținutul, mult mai dezvoltat pe acest subiect, al sintezei audierii publice Regionalizarea României - de ce?, întrucât în cadrul audierii publice din noiembrie 2012 acest subiect a fost abordat explicit (www.advocacy.ro). În prezenta audiere publică aspectele.

Legea privind transparența decizională în administrația publică (Legea nr.52/2003, cu modificările și completările ulterioare) oferă oportunitatea tuturor formelor structurate ale societății civile, precum și oricărui cetățean interesat de a se implica în procesul de luare a deciziei publice la nivelul administrației publice. Cele două obiective specifice se referă, pe de o parte, la obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice în administraţia publică centrală şi locală şi, pe de altă parte, la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe. One of the essential objectives of this work is to change the optical approach of the local power phenomenon, opting for the approach of the territorial organization of local power from the perspective of the realities of the contemporary world. Within the thematic framework of the paper, I have pursued that the territorial organization of local power to be treated from the perspective of. Schimbarea normativă se referă la modificarea funcțiilor și a rolurilor inspecției școlare. În condițiile în care managementul financiar, al resurselor umane și chiar cel curricular vor trece, în urma descentralizării, la școli și la autoritățile administrației publice locale, județene și regionale, inspecția își va asuma.

Cercetarea principalelor activitati ale managementului

 1. istrația publică locală și cu 50% salariile pentru actori. În trimestrul III din 2017 salariile din educație și.
 2. istrația publică centrală și locală. Măsura Instituții responsabile Termen Buget estimat. 1 MJ 2017-2020 30.000.000 le
 3. S-au observat îmbunătățiri în domeniul cercetării managementului resurselor umane și, de asemenea, și în practică, deoarece companiile au înțeles că resursele umane sunt principala resursă strategică și trebuie să fie gestionate ca o investiție și nu numai ca un cost
 4. Prefectura judeţului Olt a prezentat raportuld e activitate pe anul 2016. În documentul în cauză se arată că instituţia a organizat 12 şedinţe lunare şi 20 de şedinţe pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, a eliberat 1015 apostile, în valoare de 39.254. Prefectul judeţului Olt, Silviu Neacşu, a emis404 ordine, din care: 123 [
 5. istrația publică locală a Republicii Moldova constă din două niveluri: APL1 - 32 de raioane2, municipiile Chișinău și Bălți, precum și unități teritoriale autonome cu statut juridic special, și 977 APL, care sunt orașele și comunele, acesta din urmă fiind grupuri de sate
 6. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (18) stabilește norme referitoare, printre altele, la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice la nivel european, în special în ceea ce privește condițiile de finanțare, acordarea și distribuirea fondurilor, donațiilor și.

Fără a aduce atingere articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolelor 93, 106 și 107 din prezentul tratat și având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum și rolul pe care îl au acestea în promovarea coeziunii sociale și teritoriale a. În cazul în care datele cu caracter personal ale destinatarilor sunt publicate în scopul transparenței în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și controlul procedurilor de atribuire, destinatarii respectivi ar trebui să fie informați cu privire la o astfel de publicare, precum și cu privire la drepturile lor și la. 13.10 Sănătate publică și servicii de răspuns în situații de urgență95. 13.11 Educarea şi conştientizarea publicului96. 13.12 Asigurările ca instrument de adaptare98. 14.Consolidarea cooperării instituţionale pentru adaptarea la SC100. 15.Finanţarea adaptării la schimbările climatice10

(PDF) Serviciile publice Dragos Dinca - Academia

Conferința de presă CONSULTAREA PUBLICĂ SUB LUPĂ - Rezultatele cercetării M-am decis să mă implic, România 2015. Academia de Advocacy din Timișoara, în parteneriat cu Asociația Romanian Youth Movement for Democracy Bacău, vă invită joi, 10 decembrie, la ora 11, la sala de conferințe din incita Hotelului President din. RECUNOSCÂND importanța planului de acțiune în cadrul politicii europene de vecinătate al UE-Republica Moldova, adoptat în februarie 2005, în ceea ce privește consolidarea relațiilor UE-Republica Moldova și sprijinirea accelerării procesului de reformă și de apropiere legislativă în Republica Moldova, contribuind astfel la. Ghidul Angajatorului în funcția publică abordează unele dintre cele mai importante teme ale managementului resurselor umane (recrutarea, evaluarea, formarea etc) din perspectiva Angajatorilor din administrația publică românească, descriind principiile și regulile generale de planificare și desfășurare a diverse procese de resurse.

Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii. Guvernul României. Hotărârea. nr. 583/2016 . privind. aprobarea. Strategiei. naționale. anticorupție. pe . perioada. 2016-2020, a . seturilor. de . indicatori. 33. reamintește rolul esențial al eu-LISA în crearea noilor sisteme informatice; subliniază, de asemenea, importanța componentei naționale în arhitectura generală a acestor sisteme și invită insistent statele membre să aloce resursele financiare și umane adecvate pentru o implementare în timp util; 34

ANEXA (A) 15/10/2014 - Portal Legislati

Contractorul a înțeles importanța acestei activități și rolul care îi revine în sprijinirea membrilor BEP în activitatea acestora și propune un număr sporit de ore de asistență tehnică (190 de ore), prin implicarea atât a experților cheie, cât și a unor experți non-cheie cu expertiză în evaluarea de politici și programe. menținerea și în anul 2016 a măsurilor de impozitare a resurselor naturale aplicate în anii 2014-2015. Proiectia bugetară pentru anul 2016 relevă un deficit bugetar (cash) de 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB Serbia, o națiune în Balcanii centrali spre vest. Majoritatea asociațiilor, indiferent dacă micile întreprinderi noi sau multinaționalele stabilite percep importanța resurselor umane în activitatea lor și valoarea pe care o include

Ultima vizită fusese în 2013 cu ocazia ultimei finanțări primite de la Uniunea Europeana și atunci mi s-a părut foarte rece. La Bruxelles am stat în camera lui Harry Potter (eu aș fi pus în camera și o baghetă magică) și am dat o raită în piața centrală din Bruxelles pentru o porție de moules și o bere albă Hoegarden În fiecare an, membrii EPAC/EACN organizează o conferință profesională și un număr de grupuri de lucru. Scopul acestui grup de lucru a fost de a oferi un cadru profesional de dialog în care se discută exemple de studii de caz și de bune practici în lupta împotriva corupției în sectorul medical, din perspectiva practicienilor anticorupție, luând în considerare diferitele. Rezoluția aceluiași Comitet din 2014 reafirmă importanța deosebită pentru guvernarea democratică a asigurării unei participări efective și egale în mecanisemele politice și publice. În 2015, Rezoluția Comitetului notează apariția unor noi forme de participare publică impuse de tehnologiile de comunicare și social media și. IMPORTANT: În ceea ce privește responsabilitatea implementării direcțiilor de management descrise în Planul operațional, este important să se înțeleagă următoarele: obligația și responsabilitatea adaptării managementului terenurilor și al resurselor naturale la obiectivele ariei protejate revine proprietarilor și gestionarilor. Miracolul ieșean. Renașt ere industrial ă, sănătat e și educație, digitalizare și. transparență. Iașul are vocație de centru și de. capitală. Av em obligația de a realiza proiectele. mari care să facă din orașul nostru un Timp de 14 - 18 luni, Municipiul Iași a beneficiat de servicii de consultanță personalizată și a primit la final o strategie și un plan de acțiune pentru transformarea digitală.Cu toate acestea, administrația publică locală pare că nu și-a găsit locul și nu și-a înțeles rolul în dezvoltarea digitală a Iașului